PROGRAM KONFERENCJI

Pobierz program konferencji.

Dzień 1 - 23.03.2023

12:00 – 12:30

Wystąpienia powitalne

Sala Róża

dr Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Agnieszka Ajdyn – p.o. Dyrektor Urząd Statystyczny w Warszawie

12:30 – 13:30

Sesja inauguracyjna

Sala Róża

Struktury zarządzania danymi, ‘data stewardship’ a statystyka publiczna: perspektywa europejska
- dr Dominik Rozkrut, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

Czy statystyka potrzebuje narracji? - prof. dr hab. Mirosław Szreder, Uniwersytet Gdański

13:30 – 14:30 Obiad

14:30 – 16:30

Sesja A Narzędzia i techniki badań statystycznych

Moderator - dr Janusz Dygaszewicz, Główny Urząd Statystyczny

Sala Róża

Otwieramy Wrota Statystyki – dr Janusz Dygaszewicz, Główny Urząd Statystyczny

Dane internetowe w europejskiej statystyce publicznej – doświadczenia projektu ESSnet Web Intelligence Network – dr Klaudia Peszat, Główny Urząd Statystyczny

Web scraping jako dodatkowe źródło danych w badaniach statystyki publicznej. Jak szybko zebrać trudnodostępne dane o rynku prostytucji? – Małgorzata Sobieraj, Urząd Statystyczny w Kielcach

Wykorzystanie teledetekcji satelitarnej i analiz geoprzestrzennych na potrzeby wyznaczenia wskaźników zrównoważonego rozwoju – Natalia Kotulak, Urząd Statystyczny w Olsztynie, Aleksandra Kubecka, Główny Urząd Statystyczny

Metody i techniki badawcze wykorzystane do budowy koncepcji pomiaru stopnia zaspokojenia potrzeb osób z niepełnosprawnościami – dr Agata Girul, Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Sesja B Badania statystyczne dla polityk publicznych

Moderator - Prof. dr hab. Mirosław Krzyśko, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Sala Lilia

Ocena i analiza sytuacji gospodarczej w regionach na podstawie wyników badań koniunktury – Agnieszka Jankowska, Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Statystyka samorządu terytorialnego: nowe wyzwania – dr Paweł Sobik, Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Efekt redystrybucyjny świadczeń rodzinnych w Polsce: wykorzystanie monetarnych i wielowymiarowych metod pomiaru – dr hab. prof. SGH Adam Szulc, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Oceny subiektywne a obiektywne miary ubóstwa. Próba dyskusji definicji wybranych miar i progów ubóstwa – Tomasz Piasecki, Urząd Statystyczny w Łodzi, Anna Bieńkuńska, Główny Urząd Statystyczny

Nowy barometr ubóstwa i wykluczenia społecznego gospodarstw domowych - koncepcja i zastosowanie – dr hab. prof. IRWiR PAN Sławomir Kalinowski, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, dr hab. prof. UPP Aleksandra Łuczak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

16:30 – 17:00 Przerwa

17:00 – 18:30

Sesja C Łączenie danych między źródłami i dziedzinami

Moderator - dr hab. Marek Cierpiał-Wolan, Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Sala Róża

Łączenie danych z różnych źródeł - klucz do lepszych statystyk – Paweł Murawski, Główny Urząd Statystyczny

Przemiany statystyk transportu drogowego – dr Magdalena Mojsiewicz, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński

Stopa bezrobocia w Polsce. Porównanie źródeł danych od 1990 r. do 2022 r. – dr Renata Wojciechowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Częściej, bardziej szczegółowo, w nowych agregacjach. Innowacje w badaniach rynku pracy – dr Wiesława Gierańczyk, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Sesja D Badania statystyczne dla polityk publicznych

Moderator - Dorota Szałtys, Główny Urząd Statystyczny

Sala Lilia

O potrzebie solidnych danych oraz rzetelnych ocen i interpretacji wyników badań w zdrowiu publicznym - Prof. dr hab. n. med. Janusz Szymborski, Akademia Kaliska, Rządowa Rada Ludnościowa, prof. dr hab. n. med. Witold A. Zatoński, Kinga Janik-Koncewicz, Akademia Kaliska

Modernizacja badania przyczyn zgonów w Polsce - Janusz Pappelbon, Urząd Statystyczny w Olsztynie

Sezonowość umieralności w różnych grupach wiekowych w populacji Polski – dr Barbara Cieślik, dr hab. Prof. SGH Ewa Syczewska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Czynniki satysfakcji z pracy starszych pracowników w Polsce - Dr Dominik Śliwicki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Spółdzielnie jako podmioty ekonomii społecznej w Polsce - Tomasz Sekuła, Urząd Statystyczny w Krakowie

19:00 Uroczysta kolacja

Dzień 2 - 24.03.2023

9:00 – 10:30

Sesja E Narzędzia i techniki badań statystycznych

Moderator - prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, Uniwersytet Szczeciński

Sala Róża

Analizy wewnątrzmiejskie – wyzwania i obszary badawcze statystyki miast - Sylwia Filas-Przybył, Urząd Statystyczny w Poznaniu

Ochrona tajemnicy statystycznej w siatce kilometrowej – metody i wyzwania dla danych spisowych - dr hab., prof. UEP Tomasz Klimanek, dr Tomasz Józefowski, dr hab., prof. AK Andrzej Młodak, Urząd Statystyczny w Poznaniu

Nowoczesne technologie w badaniu cen towarów i usług konsumpcyjnych - Tomasz Pietras, inż. Marcin Związek, Urząd Statystyczny w Opolu

Analiza zgodności przekazu elementów werbalnych i niewerbalnych w wiadomościach tekstowych na Twitterze – dr hab. Krzysztof Najman, Uniwersytet Gdański

Sesja F Badania statystyczne dla polityk publicznych

Moderator - Dominika Rogalińska, Główny Urząd Statystyczny

Sala Lilia

Narzędzia i metody monitorowania usług publicznych – dr Marek Pieniążek, Główny Urząd Statystyczny

Statystyczny obraz miasta i wsi - Joanna Hausman-Czerwińska, Główny Urząd Statystyczny

Próba nowej metodologii ustalania wielkości miast (gmin, powiatów) na podstawie ogólnodostępnych danych statystycznych – dr Mariusz Miedziński, Akademia Pomorska w Słupsku

Trajektorie rozwoju lokalnego dla różnych aranżacji administracyjno-przestrzennych woj. mazowieckiego: z i bez "aglomeracji warszawskiej" - prof. dr hab. Włodzimierz Okrasa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Główny Urząd Statystyczny,
Grzegorz Gudaszewski, Główny Urząd Statystyczny

10:30 – 11:30

Sesja G Współpraca Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Służb Statystyki Publicznej i Nauki

Sala Róża

Panel dyskusyjny -
Członkowie Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego, zaproszeni Goście

11:30 – 12:00 Przerwa

12:00 – 14:00

Sesja H Komunikacja i edukacja statystyczna

Moderator - Agnieszka Ajdyn, Urząd Statystyczny w Warszawie

Sala Róża

Badanie koniunktury gospodarczej: metodologia, wyniki, interpretacja, możliwości… – Mirosław Błażej, Hubert Stefaniak, Główny Urząd Statystyczny

Przyszłość edukacji statystycznej pracowników oraz odbiorców zewnętrznych w obliczu zmian społecznych - Ewelina Konarska-Michalczyk, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński

Jak statystyka publiczna rozmawia ze światem naukowym – Emilia Andrzejczak, Główny Urząd Statystyczny

Rozwój kompetencji w odpowiedzi na potrzeby użytkowników – Agnieszka Ajdyn, Tomasz Zegar, Urząd Statystyczny w Warszawie

Podsumowanie konferencji

14:00 – 15:30 Obiad